15.6.06

Bokbussen ruller videre

Vestfolds hovedutvalg for kultur og folkehelse behandlet Utviklingsplanen for Vestfold fylkesbibliotek i går. I følge Tønsbergs blad innebærer vedtaket:
  • At Vestfold fylkesbibliotek "videreutvikles som et kompetanse- og utviklingssenter"
  • At den fylkeskommunale bokbusstjenesten "opprettholdes. Nødvendige driftsmidler innarbeides i kommende budsjetter"
  • At lokaliseringen av fylkesbiblioteket "utsettes og utredes nærmere"
Fylkestinget behandler saken 20. juni.

Tønsbergs blad har også en reportasje med referat fra bokbussdebatten.

1 Comments:

Anonymous Anonym said...

Yess!!!
Demokratiet og fornuften har seira!! Men det er fylkestinget som skal ta den endelige avgjørelsen.

Under følger mitt innlegg i TB den 9.juni:
______________________________

Bokbussen avgjort på forhåndAnne I. Gran, tidl. bokbussansvarlig i Vestfold

14.juni skal Hovedutvalget for kultur og folkehelse i Vestfold fylkeskommune behandle saken om fylkesbibliotekets og bokbussens framtid. Saken skal behandles i fylkestinget 20. juni.

Planlagt avvikling: De som har fulgt med i avisen de siste åra har merket seg en gryende uro rundt fylkesbibliotekets organisering og kanskje særlig når det gjelder bokbussens framtid. Dette har resultert i at av personalet på 11 i 2002, vil det pr. august 2006 være igjen 3 – tre - ansatte. Hele seks bibliotekarutdannede personer har da sluttet og 2 merkantilt ansatte vil ha gått av for aldersgrensen. Dette overrasker ikke meg.
Allerede høsten 2002 fikk jeg som ansatt ved Vestfold fylkesbibliotek greie på at bokbussen skulle legges ned og at de merkantilt ansatte skulle bort fra Vestfold fylkesbiblioteks organisasjonskart. Selv har jeg også sett interne dokumenter som beskriver hvor mange kroner og øre som skulle spares ved at de merkantilt ansatte forsvant fra organisasjonen. Dette var høsten 2002.

At saken omkring den endelige organisasjonsstrukturen ved Vestfold fylkesbibliotek først nå legges fram til politisk behandling er intet mindre enn en skandale og en ekstrem uthaling av tid. Dette har gått sterkt utover personalet i løpet av de fire årene prosessen har vart. Noen av de ansatte har måttet slutte på grunn av bekymring for egen helsesituasjon dersom de ble værende i fylkesbibliotekets stab. Andre ansatte har sluttet fordi de har reagert på kulturdirektørens håndtering av prosessen, og måten de ansatte er blitt behandlet på. Personalkontoret i fylkeskommunen har overhodet ikke engasjert seg i denne saken, selv om de er blitt holdt løpende orientert, om ikke annet, så via de begrunnede oppsigelsene de ansatte etter hvert har kommet med.
Jeg leser i administrasjonens innstilling til hovedutvalget at bokbussen foreslås nedlagt. Argumentasjonen går på at Bokbussen har så bra utlån ved fylkets barneskoler at den fungerer som en sovepute for de lokale skolemyndighetene (!). Dagens kjøretøy er gammelt, reparasjonsutgiftene vil øke med årene, og man har beregnet at en ny bokbuss vil koste 2,4 mill. kr.

Som tidligere bokbussansvarlig ved Vestfold fylkesbibliotek har jeg gjentatte ganger kommet med innspill og forslag overfor kulturdirektøren om at ulike måter å drive bokbussen på burde utredes nærmere. Det gjelder også utredning om ulike finansieringsordninger av ny buss, ulike typer busser etc. Sist jeg foreslo dette var for ett år siden. Mitt innspill falt også da på steingrunn.
Jeg skjønner nå hvorfor det ikke har vært interessant å utrede dette. Administrasjonen har allerede bestemt seg for at bokbussen skal legges ned. Jeg skal ikke dra en hel bokbussutredning her, men vil bare si at det finnes mange ulike måter å organisere driften av bokbusstjenester på, og det finnes mange ulike typer busser i forskjellige prisklasser. 2,4 mill. er prisen for en ny buss av den typen som går på Vestfolds veier i dag. Men er det en slik buss Vestfold er tjent med i framtida? Er ikke dette spørsmålet interessant nok til å bli utredet? Og hvorfor ikke, i så fall? Uansett er det politikerne som skal ta stilling til om bokbusstjenesten skal videreføres. Bør ikke politikerne gis et beslutningsgrunnlag som gir dem reelle alternativer i denne saken?
Jeg kan ikke forstå at man går inn for å legge ned noe som går så bra som bokbussen. Bokbussen i Vestfold er fortsatt Norges beste bokbuss med hensyn til utlån og effektivitet; dvs. kjøretid kontra stoppetid. Hvorfor blir det ikke nevnt i en bisetning en gang det faktum at bokbussen fremmer leselyst og leseglede blant elevene ved de skolene den besøker? Og hva med at bokbussen er et lavterskeltilbud til grupper som finner det vanskelig å oppsøke det store, stasjonære biblioteket - det være seg barn eller eldre?

Eksempelet Akershus: Det står nevnt i saksframlegget at åtte av landets fylkeskommuner har lagt ned sine bokbusstjenester. Det er ikke nevnt at et stort fylke som Akershus tenker helt motsatt: Der går de nå til anskaffelse av ny bokbuss - igjen. Den vil bli satt i trafikk i løpet av 2007. I Akershus fylke har man kjørt med to bokbusser i en årrekke, og man anser seg som et svært bokbussvennlig fylke. Politikerne i Akershus er svært stolte av bokbusstjenesten i fylket, og det er ikke snakk om å kutte denne ut. I tillegg er bokbusstjenesten i Akershus fullfinansiert av fylkeskommunen av den grunn at man betrakter bokbusstjenesten som en regional tjeneste. Dette som et lite apropos til det som nå er lagt fram som forslag til politikerne i Vestfold.

Demokrati eller oligarki? Saksframlegget truer nærmest politikerne til å vedta forslaget fra administrasjonen. Man får lekset opp hvilke økonomiske og organisasjonsmessige konsekvenser det får hvis man ikke vedtar forslaget. Dette er helt uakseptabelt etter min mening. Det er fortsatt et demokrati i Norge. Det er fortsatt de valgte organer som skal ta avgjørelsene i viktige saker; så også i denne. Det er essensielt at politikerne får et beslutningsgrunnlag hvor alle relevante fakta er med.
Er Vestfold for fattig til å ha bokbusstjeneste? Har administrasjonen lagt fram et forslag som gir politikerne godt nok beslutningsgrunnlag? Jeg bare spør...


___________________________________


Hilsen Anne I. Gran
med bokbuss i hjertet

15. juni 2006 kl. 11:15  

Legg inn en kommentar

<< Home


http://www.playtona.com